Các nguyên tắc để phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Các nguyên tắc để phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chứng Khoán Trái phiếu

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ra quyết định ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Quy định về việc chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại các thị trường trong nước. Và quy định việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra các thị trường quốc tế. Nghị định 153 ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Thay thế các quy định về trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 (Nghị định 163) và Nghị định số 81/2020/NĐ- CP ngày 09/07/2020 (NĐ 81). Nhìn chung, Nghị định 153 cũng nới lỏng một số điều kiện phát hành trái phiếu. Nhưng có những hạn chế nhất định đối với thị trường cụ thể này, thông qua việc bổ sung một số quy định mới. Nghị định 153 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện nguồn huy động vốn, cải thiện tính minh bạch trong thị trường. Và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các nguyên tắc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới đây.

Nguyên tắc chung về công bố thông tin

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư. Các thông tin phải rõ ràng theo quy định của Nghị định này. Và theo sự hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bao gồm về nội dung và tính chính xác, trung thực của thông tin công bố. Việc công bố thông tin trước khi chào bán trái phiếu không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào. Và không thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trừ trường hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này. Và theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.Trong đó, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP cũng quy định về việc công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp. Theo đó, trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung công bố chào bán trái phiếu xanh

Riêng đối với chào bán trái phiếu xanh. Ngoài nội dung công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản này. Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin về quy trình hạch toán. Các quản lý, giải ngân vốn từ chào bán trái phiếu xanh theo quy định. Việc doanh nghiệp gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán. Nó chỉ có mục đích để Sở giao dịch chứng khoán thực hiện trách nhiệm trong công bố. Và vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp. Không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận. Và phải đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Thời gian công bố thông tin

Định kỳ 06 tháng và hàng năm cho đến khi đáo hạn trái phiếu. Đối với doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt. Với đợt chào bán đầu tiên, việc công bố thông tin thực hiện trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu. Đối với các đợt chào bán tiếp theo. Ngoài việc công bố thông tin theo quy định nêu trên. Trong thời hạn 01 ngày làm việc trước mỗi đợt chào bán trái phiếu. Doanh nghiệp công bố thông tin bổ sung cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Đồng thời gửi Sở giao dịch chứng khoán.

Thẩm quyền tiếp nhận và công bố thông tin

xây dựng phương án phát hành trái phiếu

Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định để tổng hợp. Và báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định về báo cáo của tổ chức. Bao gồm tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành. Và tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu và Sở giao dịch chứng khoán. Đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Doanh nghiệp phải phát hành xây dựng phương án phát hành trái phiếu. Phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận theo quy định.

Nguồn: tapchitaichinh.vn