Những điều kiện cần để doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Những điều kiện cần để doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Chứng Khoán Trái phiếu

Phát hành trái phiếu là một cách để các công ty huy động tiền. Trái phiếu có chức năng như một khoản vay giữa nhà đầu tư và công ty. Nhà đầu tư đồng ý cấp cho tổng công ty một số tiền nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Đổi lại, nhà đầu tư nhận được tiền lãi định kỳ. Khi trái phiếu đến ngày đáo hạn, công ty sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư. Quyết định phát hành trái phiếu thay vì lựa chọn các phương pháp huy động tiền khác có thể do nhiều yếu tố thúc đẩy. So sánh các tính năng và lợi ích của trái phiếu so với các phương pháp huy động tiền mặt thông thường khác cung cấp một số hiểu biết sâu sắc. Nó giúp giải thích tại sao các công ty thường phát hành trái phiếu khi họ cần tài trợ cho các hoạt động của công ty. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những điều kiện cần để doanh nghiệp phát hành trái phiếu dưới đây nhé.

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định những gì?

Lãi suất trái phiếu

Theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền. Không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng. Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thứ nhất, là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
  • Thứ hai, thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành. Hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có). Trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.
  • Thứ ba, đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn. Đáp ứng nhu cầu trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
  • Thứ tư, có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định.
  • Thứ năm, có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành. Và được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.
  • Thứ sáu, đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Chào bán trái phiếu không chuyển đổi

Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng. Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định thứ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu nêu trên.

Chào bán trái phiếu không chuyển đổi

Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền. Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần. Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược. Trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

Các điều kiện doanh nghiệp phải đáp ứng

Thời gian phân phối trái phiếu

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện. Bao gồm thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành. Hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có). Trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn. Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định. Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành. Và được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

Trong đó, các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng. Kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất. Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày. 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng. Kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Nguồn: tapchitaichinh.vn