Ngân sách nhà nước

Những đối tượng được nhà nước hỗ trợ chi phí tham gia Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm Tài chính

Bảo hiểm Y tế là loại bảo hiểm chuyên về về y tế; là tấm thẻ bảo chứng cho việc tài chính chữa bệnh của bạn sẽ được bảo đảm. Khi bạn ngã bệnh; có Bảo hiểm Y tế thì bạn và gia đình sẽ đỡ lo và nhẹ gánh tài chính hơn rất nhiều. Chính vì những lợi ích thiết thực và quan trọng như thế nên đây là loại bảo hiểm được người dân chủ động tham gia và sử dụng trong một thời gian dài. Bảo hiểm không phải là bắt buộc mà dến sự tự nguyện của khách hàng. Tuy nhiên Bảo hiểm Y tế lại là một hình thức bắt buộc tham gia đối với một số đối tượng nhất định và bên cạnh đó nhà nước còn hỗ trợ cả chi phí tham gia bảo hiểm cho các đối tượng đó.

Ngân sách nhà nước còn có hỗ trợ chi phí đóng Bảo hiểm Y tế cho một số đối tượng theo chính sách. Những đối tượng này có một trong đó là những gia đình nghèo và cận nghèo; gia đình có thể không có điều kiện chi trả phí để tham gia Bảo hiểm Y tế. Cùng chúng tôi đọc bài viết dưới đây để liệt kê rõ ràng những đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm Y tế.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Theo đó; có 04 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT gồm những nhóm như sau.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Gia đình nghèo, cận nghèo

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ:  tối thiểu 70% mức đóng BHYT;

Trường hợp người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và các huyện được áp dụng cơ chế; chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP thì được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều và học sinh, sinh viên

Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp sau:

Người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015; và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi; bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

Mức hỗ trợ: tối thiểu 70% mức đóng BHYT.

Học sinh; sinh viên có mức hỗ trợ: tối thiểu 30% mức đóng BHYT.

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp

Nông gia

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp; ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ: tối thiểu 30% mức đóng BHYT.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định nêu trên thì được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Trường hợp quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định trên thì UBND tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương phải căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác; kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 của Luật bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình HĐND cấp tỉnh quyết định.

Nguồn: thuvienphapluat.vn